Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie z działalności w 2023 roku

Coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się dnia 20 maja 2023 r. Podczas tego zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2022. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty i udzielono absolutorium członkom Zarządu.

W roku 2023 Zarząd pracował w następującym składzie:

 • Alicja Bagińska – Prezes Zarządu
 • Bożena Radzio – Wiceprezes Zarządu,
 • Aldona Szczepańska – Skarbnik,
 • Grzegorz Malinowski – Sekretarz,
 • Ewelina  Dymowska – Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2023 r., odbyło się 6 posiedzeń Zarządu:

 • 5 stycznia
 • 23 marca
 • 25 maja
 • 7 września
 • 6 listopada
 • 7 grudnia

Tematami poruszanymi na zebraniach były:

 • bieżące sprawy w trakcie każdego zebrania,
 • przygotowanie planu działań  na 2023 r.,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego za 2022 r.
 • złożenie sprawozdania za 2022 r. do Narodowego Instytutu Wolności,
 • złożenie sprawozdania finansowego za 2022 r. do Krajowej Administracji Skarbowej,
 • umowa zlecenia zawarta z  p. Beatą Kruk na wykonanie części opracowania Kalendarium Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie  w latach 1971–2023,
 • wniosek do Fundacji Banku Pekao S.A. w celu pozyskania dotacji w kwocie 15 tys. zł na dofinansowane  przygotowywanej publikacji zamkowej Od Cecory do Chocimia. Studia z dziejów wojny Rzeczypospolitej z Turcją w latach 1620–1621,
 • uroczystości przed  obeliskiem kustosza Kazimierza Brokla w dniu 17.09.2023 r.

Obsługę księgową TPZ prowadzi Pani Urszula Konopka.
Kontynuowana jest współpraca z informatykiem Panem Robertem Uliaszem.

W 2023 r. członkowie TPZ  uczestniczyli w oprowadzaniu  kuratorskim  po wystawach:

 • Abakanowicz. Konfrontacje - 2 lutego 2023 r.
 • Creme de la creme. Wybrane nabytki 2021–2022 - 20 kwietnia 2023 r.
 • Kopernik i jego świat - 15 czerwca 2023 r.
 • Przebudzenie. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu - 5 października 2023 r.

Istotne sprawy w 2023 r.

Towarzystwo uczestniczy w zapoczątkowanych w 2020 r. obchodach rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego. Historyczna skarbonka, do której prowadzona była publiczna zbiórka pt. „Dokończmy razem salę tronową” została poddana renowacji przez firmę, która wykonała skarbonkę w latach 70-tych. W 2023 r. skarbonka znalazła się ponownie na dziedzińcu zamkowym. Okazało się, że zwiedzający zasilają  skarbonkę. Zarząd wobec tego podjął decyzję o ponownym rozpoczęciu zbiórki do czasu zakończenia obchodów rocznicowych odbudowy Zamku tj. do października 2024. (zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
Zakończył się trzeci rok prowadzonej zbiórki. Środki w kwicie 8 199,20 zł zostały przekazane w kwietniu 2023 r. na podstawie umowy darowizny na rzecz Zamku Królewskiego.

W dniu 17 września członkowie TPZ spotkali się przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku - Kazimierza Brokla.  Dyrektor Zamku Królewskiego Pan Wojciech Falkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, złożono wiązanki kwiatów i został odegrany hejnał Warszawy.

Towarzystwo partycypowało w finansowaniu opracowania Kalendarium Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie w latach  1971–2023. Było to zgodne z decyzją Walnego Zgromadzenie z dnia 20.05.2023 r. o przeznaczeniu niewielkiej sumy na opłacenie opracowania części kroniki odbudowy Zamku, na podstawie umowy zawartej przez TPZK z autorką tej części publikacji. Łączny wydatek z tego tytułu wyniósł 5 896,50 zł (wynagrodzenie z obciążeniami).

W ramach współpracy z Dyrekcją Zamku, Zarząd TPZK skierował wniosek do Fundacji Banku Pekao S.A. o darowiznę na dofinansowane publikacji zamkowej Od Cecory do Chocimia. Studia z dziejów wojny Rzeczypospolitej z Turcją w latach 1620–1621, red. Z. Hundert, P. Tyszka, Warszawa: Arx Regia, 2024. Pozyskana darowizna w kwocie 15 000,00 zł była w 2023 r. sukcesywnie przekazywana na podstawie umów z autorami  przygotowywanej publikacji zamkowej oraz faktury za projekt graficzny. Kwota wykorzystanej darowizny wyniosła w 2023 r. 10 840,00  zł. Na rok 2024 r. pozostała do wykorzystania kwota 4 160,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2023 r. w Sali Wielkiej odbył się koncert kolęd, 30 zaproszeń jednoosobowych zostało przekazanych zainteresowanym członkom TPZK w siedzibie Towarzystwa.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym w dniu 20.05.2023 r. przez Walne Zgromadzenie, Zarząd zawiązał w 2023 r. 6-miesieczną odnawialną lokatę w kwocie 60 000 zł w Banku PKO BP. Odsetki z tytułu tej lokaty wyniosły w 2023 r. 902,47 zł.

W dniu 9 grudnia 2023 r. zmarł Pan Wiesław Newecki, wieloletni zasłużony członek TPZK, powstaniec warszawski, jeden z inicjatorów powstania Hejnału Warszawy, członek Klubu Hejnał. Zarząd zamieścił nekrolog w Gazecie Wyborczej, informację na stronie internetowej TPZK, uczestniczył w uroczystości pogrzebu.

Na koniec 2023 r. TPZ liczyło  129  członków.


Stan finansów na 31.12.2023:

Bank PKO SA 3 954,09 zł
Bank PKO BP, w tym: 77 901,91 zł
- lokata 60 000,00 zł
- odsetki od lokaty 902,47 zł
- rachunek bieżący 16 999,44 zł
Kasa 661,35 zł
Razem: 82 517,35 zł

Przychody w 2023 roku:

z 1,5% 404,70 zł
ze składek 4 840,00 zł
darowizna 15 000,00 zł
odsetki 902,47 zł
Razem przychody: 21 147,17 zł

Kwota pozostała z roku 2022 wynosi             76 391,04 zł

Koszty w 2023 roku:

wynagrodzenia brutto, w tym:

- wynagrodzenia stałe

- wynagrodzenia pozostałe, w tym:

 • w ramach projektu (płatne z darowizny)
 • umowa - kronika odbudowy


- koszt ZUS pracodawcy z tytułu umowy

15 316,50 zł

4 500, zł (3 663,00 zł netto)

9 920,00 zł (8 236,87 zł netto)

 • 4 920,00 zł (4 625,00 zł netto)
 • 5 000,00 zł (3 611,87 zł netto)

 896,50 zł

pozostałe koszty, w tym:

 • catering Cafe Zamek
 • artykuły spożywcze
 • abonament SM HOST
 • abonament LEFTHAND
 • podpis kwalifikowany
 • przedłużenie domeny
 • nekrolog
 • toner
 • opłaty bankowe
 • faktura w ramach projektu (płatne z darowizny)
 • zaokrąglenie

8 382,73 zł

 • 397,00 zł
 • 31,75 zł
 • 369,00 zł
 • 492,00 zł
 • 354,24 zł
 • 123,00 zł
 • 415,74 zł
 • 150,00 zł
 • 93,50 zł
 • 5 920,00 zł
   
 • 0,20 zł

Razem koszty:

23 699,23 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz statutowy wynosi 7 546,37 zł