Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2013

W dniu 22 marca 2014 r. obradowało Walne Zgromadzenie, które podjęło Uchwałę  nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2013 rok (w głosowaniu wzięło udział 46 członków. 45 głosowało na tak, 1 osoba wstrzymała się), a także Uchwały Nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok i udzieleniu absolutorium dla Zarządu za 2013 rok  (za głosowały 42 osoby, 4 osoby wstrzymały się).

 

W 2013 roku upłynęła kadencja Zarządu. Zgodnie ze Statutem, 23 lutego 2013 roku, odbyły się wybory do nowych władz TPZ. Komisja rewizyjna ukonstytuowała się już 23 lutego 2013 r. w następującym składzie: pan Wiesław Newecki – przewodniczący, członkowie – panie Maria Poprawa i Irena Szczypek.  

 

Podczas pierwszego zebrania, 7 marca 2013 r.,  Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: pani Bożena Wiórkiewicz – prezes, pan Kazimierz Kozica – wiceprezes, pani Wanda Kaługa – sekretarz; członkowie – panie Alicja Bagińska, Irmina Jastrzębska oraz panowie: Grzegorz Malinowski i Jerzy Gutkowski. Podczas wspomnianego zebrania ustalono też główny kierunek działania TPZ na najbliższe lata. Jest nim inicjowanie i częściowe sponsorowanie (w miarę możliwości) przedsięwzięć upamiętniających odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Władze TPZ poinformowały o swych zamierzeniach dyrektora Zamku podczas spotkania, które odbyło się 11  marca 2013 r. W  październiku 2013 r. podpisano umowę o sporządzenie listy instytucji pracujących przy odbudowie Zamku. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja 2014 roku. Następnym etapem będzie sporządzenie listy rzemieślników pracujących przy rekonstrukcji Zamku. Jak widać, jest to konsekwentne, zgodne ze statutem TPZ, wypełnianie luki w powszechnej wiedzy o odbudowie Zamku, jednym z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć tego typu w Europie.

 

Statut w § 5 punkt 1 zobowiązuje TPZ do „wspierania statutowej działalności Zamku Królewskiego” a w punkcie 4 tego samego paragrafu „przedkładanie kierownictwu Zamku Królewskiego opinii dotyczących projektów /propozycji/ związanych z działalnością Zamku”. § 6 wspomnianego Statutu zobowiązuje nas do „inspirowania działalności naukowej, wychowawczej i kulturalnej, 2/ inicjowanie wystaw, konferencji, koncertów, 3/ działalności informacyjno-propagandowej”. Działając w tym duchu, Zarząd w październiku 2013 roku wystąpił do Dyrekcji Zamku z propozycją uczczenia  75. rocznicy śmierci kustosza Kazimierza Brokla oraz udział w obchodach 30. rocznicy udostępnienia muzeum zamkowego publiczności. W tej sprawie, 7 listopada Zarząd spotkał się z przedstawicielami dyrekcji. Podczas spotkania dyskutowano nad formami uczczenia tych rocznic.

 

Zarząd zareagował na błędy w informacjach prasowych na temat hejnału Warszawy. Wysłaliśmy sprostowanie i uzyskaliśmy satysfakcjonującą odpowiedź.

 

W 2013 roku członkowie TPZ mieli możność zapoznać się z pracą archiwum i biblioteki zamkowej.

 

17 września 2013 r. złożyliśmy wiązankę przy symbolicznym kamieniu, upamiętniającym Kazimierza Brokla.

 

W listopadzie zwiedziliśmy zamkową wystawę „Wersal Marii Leszczyńskiej…”, po której oprowadził nas pan Jerzy Gutkowski.

 

W listopadzie 2013 r. zamkowy konserwator przedstawił nam stan prac nad renowacją obrazów Jana Matejki „Batory pod Pskowem” i „Rejtan. Upadek Polski”.

 

23 grudnia 2013 r. wzięliśmy udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym z dyrekcją i pracownikami Zamku.

 

W 2013 r. Zarząd obradował: 7 marca, 11 kwietnia, 17 września, 3 października, 7 i 21 listopada.

 

W 2013 roku, podobnie jak w poprzednich latach, członkowie TPZ pracowali non profit. Jedyne koszty, jakie ponosiliśmy – to opłacenie specjalistycznych usług księgowych i informatycznych, ogółem w kwocie 2427,42 zł. Koszty administracyjne – czyli wysyłka korespondencji – wyniosły 574,01zł. Stan gotówki na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 8663,71 zł. Ze składek wpływy wyniosły – 4540 zł. Z odpisu 1% od podatku  – 1967,20 zł.