Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2011

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się w dniu 5 marca 2011 roku. Podczas zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty.


Kolejne Walne Zgromadzenie odbyło się 19 grudnia 2011 roku. Zarząd przedstawił na nim informację na temat działalności merytorycznej w 2011 roku oraz o planach na najbliższy kwartał 2012 roku. Na zakończenie zebrani spotkali się z Dyrekcją i pracownikami Zamku celem złożenia sobie wzajemnie życzeń świątecznych i noworocznych.

Zarząd TPZ spotykał się w okresie sprawozdawczym 9 razy: 5 i 20 stycznia, 24 lutego, 14 kwietnia, 5 maja, 17 września, 6 października, 17 listopada, 8 grudnia.
 
W roku 2011 Członkowie TPZ wspólnie zwiedzali: 14 maja – Gabinet Prezydenta Ignacego Mościckiego i mieszkanie Stefana Żeromskiego, 15 października – wystawę obrazu Tycjana, 19 listopada -  nową ekspozycję poświęconą księciu Józefowi Poniatowskiemu.

17 września członkowie TPZ wzięli udział, jak każdego roku, w uroczystości złożenia kwiatów na symbolicznym nagrobku kustosza Zamku Kazimierza Brokla.
 
Członkowie TPZ otrzymali program wykładów, odbywających się w Zamku w 2011 roku.
 
Zarząd kontynuował rozpoczęte w 2010 roku rozmowy z grupą młodzieży uprawiającej sztukę odtwarzania dawnych walk historycznych (z wieku XIV i XVII). Zarząd TPZ po głębokim zastanowieniu się stwierdził, że nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom tej grupy w zakresie korzystania z sal zamkowych. Tym samym zrezygnowano ze współpracy.
 
Jesienią 2011 roku rozpoczęto rozmowy z panem dr. Kazimierzem Kozicą, który opiekuje się zbiorami Fundacji Tomasza Niewodniczańskiego, eksponowanymi w Bibliotece Królewskiej. Zarząd podjął decyzję, iż współpraca długoterminowa w sprawach związanych ze zbiorami Fundacji jest możliwa i pożądana. Inicjatywa ta ma swój ciąg dalszy w postaci powołania przez Zarząd w dniu 6 października Sekcji Przyjaciół Biblioteki Królewskiej.
 
17 września Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu starań w sprawie powstania na stronie internetowej Zamku Galerii Osób Zasłużonych dla jego odbudowy. Początkiem współpracy w tej sprawie stanie się sfinansowanie  przez TPZ zakupu fragmentów filmów, poświęconych ludziom zasłużonym dla odbudowy i prezentowanym na wystawie pt. Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie.

Z inicjatywy pana Grzegorza Malinowskiego Zarząd powołał też w dniu 11 listopada Sekcję Przyjaciół Hejnału Warszawy.

Przychody w 2011 roku wyniosły 6895,95 zł,  koszty: 5636,92 zł

Zebrane w 2010 roku i w 2011 roku środki finansowe, pochodzące z odpisu 1% od podatku, postanowiono zachować, aby po uzyskaniu większej kwoty móc wspomóc Zamek w sposób bardziej efektywny np. właśnie uzupełniając stałą wystawę o historii i odbudowie Zamku.


Od 6 października 2011 roku funkcję wiceprezesa TPZ pełni pani Regina Lubelska.