Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie z działalności w 2022 roku

Coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się dnia 28 maja 2022 r. Podczas tego zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2021. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty i udzielono absolutorium członkom Zarządu.
W roku 2022 Zarząd pracował w następującym składzie:

 • Alicja Bagińska – Prezes Zarządu
 • Bożena Radzio – Wiceprezes Zarządu,
 • Aldona Szczepańska – Skarbnik,
 • Grzegorz Malinowski – Sekretarz,
 • Ewelina  Dymowska – Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2022 r., odbyło się 7 posiedzeń Zarządu:

 • 13 stycznia
 • 27 stycznia
 • 31 stycznia
 • 31 marca
 • 28 kwietnia
 • 07 czerwca
 • 19 października.

Tematami poruszanymi na zebraniach były:

 • bieżące sprawy w trakcie każdego zebrania,
 • złożenie oświadczenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przygotowanie planu działań na 2022 r., zwiedzanie wystaw, organizacja koncertu piosenek powstańczych, uzupełnienie informacji na stronie internetowej TPZ,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego za 2021 r.
 • uroczystości przed  obeliskiem kustosza Kazimierza Brokla w dniu 17.09.2022 r.
 • złożenie sprawozdania za 2021 r. do Narodowego Instytutu Wolności,
 • złożenie sprawozdania finansowego za 2021 r. do Krajowej Administracji Skarbowej.

Obsługę księgową TPZ prowadzi Pani Urszula Konopka. Kontynuowana jest współpraca z informatykiem, Panem Robertem Uliaszem,

Zarząd umieścił na stronie internetowej informację o cyklu jubileuszowych wykładów pt. Wielcy ludzie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie:

 • prof. Andrzej Rottermund, „Profesora Stanisława Lorentza walka o Zamek” w dniu 7 kwietnia  2022 r.,
 • Jerzy Majewski, „Walka o Zamek i Stare Miasto profesora Jana Zachwatowicza” w dniu 26 maja 2022 r.
 • prof. Jerzy Bogusławski, „Zamek Królewski w Warszawie, autorska koncepcja odbudowy i projekt architekta Profesora Jana Bogusławskiego” w dniu 23 czerwca 2022 r.

W 2022 r. członkowie TPZ  uczestniczyli w oprowadzaniu  kuratorskim  po wystawach:

 • Caravaggio i inni mistrzowie,  w dniu13 stycznia,
 • Pejzaże na porcelanie. Inspiracje malarskie z Bellottem w tle, w dniu 30 czerwca,
 • Bernardo Bellotto. W 300. rocznicę urodzin malarza, w dniu 1 grudnia

W dniu 27 kwietnia z inicjatywy TPZ oraz Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 odbył się w sali koncertowej Zamku Królewskiego koncert piosenek powstańczych pt. „Najmłodszym uczestnikom powstania” w wykonaniu uczniów warszawskich szkół. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali Związek Powstańców Warszawskich oraz Pan Grzegorz Kuca - Burmistrz dzielnicy Białołęka. Organizatorkami koncertu były Panie Bożena Radzio (TPZ), Grażyna Malinowska (SP nr 366, TPZ) i Maria Poprawa (SP nr 118, TPZ, SPPW 1944). Informacja o koncercie została umieszczona na stronie internetowej TPZ. Dodatkowo osoby posiadające adresy mailowe, były powiadomione tą drogą.

W dniu 17 września członkowie TPZ spotkali się przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku - Kazimierza Brokla.  Dyrektor Zamku Królewskiego Pan Wojciech Falkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, złożono wiązanki kwiatów i został odegrany hejnał Warszawy. Po tej uroczystości członkowie TPZ obejrzeli w Dawnej Sieni Poselskiej ekspozycję  porcelany spalonej w czasie Powstania Warszawskiego „Niczego mi tak nie żal jak porcelany”.
W dniu 17 grudnia 2021 r. w Sali Wielkiej odbył się koncert kolęd, 40 zaproszeń jednoosobowych zostało przekazanych zainteresowanym członkom TPZ w siedzibie Towarzystwa.

Zarząd TPZ uczestniczy w zapoczątkowanych w 2020 r. obchodach rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego. TPZ uzyskał o zgodę na organizację zbiórki publicznej do ustawionej na dziedzińcu zamkowym historycznej skarbony z czasów  odbudowy Zamku w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Zbiórka pod hasłem  „Dokończmy razem salę tronową” ma na celu zabranie funduszy na ukończenie prac nad całkowitą rekonstrukcją dekoracji  hafciarskiej sali tronowej  Zamku Królewskiego  z czasów panowania króla Stanisława Augusta.
Zakończył się drugi rok prowadzonej zbiórki. Środki te zostaną przekazane w 2023 r. na podstawie umowy darowizny na rzecz Zamku Królewskiego.

Na koniec 2022 r. TPZ liczyło 116  członków.


 

Stan finansów na 31.12.2022:

Bank PKO SA 23 154,39 zł
Bank PKO BP 60 763,88 zł
Kasa 716,64 zł
Razem 84 634,91 zł

 

 

 

 

Przychody w 2022 roku:

z 1,5% 10 610,10 zł
ze składek 4 370,00 zł
Razem przychody 14 980,10 zł

 

 

Kwota pozostała z roku 2021 wynosi: 70 309,17 zł

 

Koszty w 2022 roku:

amortyzacja 0,00 zł

zużycie materiałów i energii, w tym:

 • 363,00 zł - catering Cafe Zamek
 • 21,99 zł - artykuły spożywcze ( oświadczenie)
384,99 zł
wynagrodzenie 7 500,00 zł brutto (6 105,00 zł netto)

koszty pozostałe, w tym:

 • 61,50 zł przedłużenie domeny
 • 369,00 zł abonament SM HOST
 • 387,45 zł abonament LEFTHAND
 • 52,50 zł znaczki pocztowe
 • 142,79 opłaty bankowe
1  013,24 zł
Razem koszty 8 898,23 zł

 

Fundusz statutowy wynosi: 7 546,37 zł