Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie z działalności w 2021 roku

Coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się dnia 21 sierpnia 2021 r. Podczas tego zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2020. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty i udzielono absolutorium członkom Zarządu.

W związku z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków tych organów na następną kadencję. W skład Zarządu weszli: Alicja Bagińska, Bożena Radzio, Aldona Szczepańska, Ewelina Dymowska, Grzegorz Malinowski. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Bożena Wiórkiewicz, Wiesław Newecki i Natalia Łukasiewicz.
Zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy.
Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Alicja Bagińska – Prezes Zarządu
 • Bożena Radzio – Wiceprezes Zarządu,
 • Aldona Szczepańska – Skarbnik,
 • Grzegorz Malinowski – Sekretarz,
 • Ewelina Dymowska – Członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2021 r., Zarząd spotkał się 6 razy:

 • 24 czerwca,
 • 25 czerwca,
 • 22 lipca,
 • 02 września,
 • 15 października,
 • 25 listopada.

Tematami poruszanymi na zebraniach były:

 • bieżące sprawy w trakcie każdego zebrania,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego za 2020 r.
 • opracowanie tekstu o TPZ do Raportu Zamkowego za 2000 r.
 • sprawy dotyczące wniosku o wpis do KRS zmian w składzie Zarządu TPZ,
 • uroczystości przed obeliskiem kustosza Kazimierza Brokla w dniu 17.09.2021 r.
 • uzgodnienia dotyczące zawarcia umowy z nową księgową i kontynuowanie umowy z informatykiem,
 • złożenie sprawozdania za 2020 r. do Narodowego Instytutu Wolności,
 • złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. do Krajowej Administracji Skarbowej.

Zarząd informuje, że obsługę księgową TPZ prowadzi Pani Urszula Konopka. Kontynuowana jest współpraca z informatykiem, Panem Robertem Ulijaszem.

Dyrekcja Zamku przekazała TPZ telefon komórkowy nr 519 549 582, który znajduje się w dyspozycji Wiceprezesa Zarządu Pani Bożeny Radzio.

Z uwagi na spowodowane pandemią ograniczenia możliwości spotkań oraz dostępu do wystaw zamkowych, członkowie TPZ w 2021 r. nie zwiedzili wspólnie wystaw zamkowych, nie odbyło się również tradycyjne organizowane co roku spotkanie opłatkowe z Dyrekcją Zamku.

W dniu 17 września członkowie TPZ spotkali się przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku - Kazimierza Brokla. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Zamku Królewskiego Pan Wojciech Falkowski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, złożono wiązanki kwiatów i został odegrany hejnał.

W dniu 19 grudnia 2021 r. w Sali Wielkiej odbył się koncert kolęd, 30 zaproszeń jednoosobowych zostało przekazanych zainteresowanym członkom TPZ w siedzibie Towarzystwa.

Zarząd TPZ uczestniczy w zapoczątkowanych w 2020 r. obchodach rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego. W dniu 30.12.2000 r. TPZ złożył formalny wniosek o zgodę na organizację zbiórki publicznej do ustawionej na dziedzińcu zamkowym historycznej skarbony z czasów odbudowy Zamku w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Zbiórka pod hasłem „Dokończmy razem salę tronową” ma na celu zabranie funduszy na ukończenie prac nad całkowitą rekonstrukcją dekoracji hafciarskiej sali tronowej Zamku Królewskiego z czasów panowania króla Stanisława Augusta.
Zakończył się pierwszy rok prowadzonej zbiórki. Zebrana kwota wyniosła 13 265,90 zł. Środki te zostały przekazane w 2022 r. na podstawie umowy darowizny na rzecz Zamku Królewskiego.
W ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie mały miejsce wydarzenia:

 • w dniu 26.01.2021 r. odbyła się w Zamku uroczysta inauguracja jubileuszu 50-lecia odbudowy,
 • w dniu 5.09.2021 r. w ogrodach zamkowych odbył się Piknik Jubileuszowy,
 • w dniu 16.09.2021 r. w Sali Wielkiej odbyła się gala z udziałem Prezydenta, Premiera oraz członków Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu. Odznaczeni zostali pracownicy zamku, w tym Wiceprezes Zarządu TPZ Pani Bożena Radzio, która otrzymała Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wśród odznaczonych znalazł się Pan Wiesław Newecki, uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Komisji Rewizyjnej i Klubu Hejnał TPZ,
 •  w dniu 24.01.2022 r. w Sali Wielkiej odbyła się gala inaugurująca drugi rok obchodów Jubileuszu 50-lecia Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

Zarząd TPZ informuje o sposobie realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 25.08.2021 r.

Zarząd TPZ wystąpi do Dyrekcji Zamku, aby przedstawiciele TPZ uczestniczyli w procesie otwarcia skarbonki, liczenia i wydatkowania zgromadzonych środków.
Ze strony TPZ w czynnościach dotyczących otwarcia skarbonki i przeliczenia środków uczestniczyła Pani Bożena Radzio –Wiceprezes Zarządu.

Zarząd skieruje pismo do Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego z prośbą o odgrywanie hejnału warszawskiego o godz. 17.
Pismo zostało przygotowane i wystosowane do Dyrektora Muzeum Pana Jana Ołdakowskiego w dniu 30.03.2022 r.

Organizacja koncertu piosenek powstańczych, śpiewanych przez uczniów szkól warszawskich dla uczczenia p. Wiesława Neweckiego i innych powstańców.
Wydarzenie zostało zorganizowane. Koncert odbył się w dniu 27.04.2022 r. o godz. 11 w Sali Koncertowej Zamku.

Na koniec 2021 r. TPZ liczyło 116 członków.