Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Podstawowa działalność

  • Wpis do rejestru Stowarzyszeń - Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy z dn. 31.01.1997 sygn. Akt VII NS REJ. ST. 1409/96
  • Nadanie numeru rejestru stowarzyszeń - wyciąg z Rejestru Stowarzyszeń (nr rejestru 0000143853) wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa) z dn.18.12.2002 r.
  • Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej wydana przez I Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa (NIP nr 525-19-33-720)
  • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON (REGON nr 012633552) wydane przez Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa z dn. 10.06.1997
  • Numer konta Towarzystwa Przyjaciół Zamku: - BANK PEKAO S.A. 94 1240 6175 1111 0000 4576 3777