Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Statut Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Statut Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

(tekst ujednolicony)Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem.
Towarzystwo jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
Towarzystwo działa na podstawie ustawy o Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.


§ 2.

Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej i poza jej granicami.


§ 3

Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest Warszawa


§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną.Rozdział II

Cele i środki działania


§ 5

Celem Towarzystwa jest:
1/ wspieranie statutowej działalności Zamku Królewskiego w Warszawie,
2/ pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie,
3/ propagowanie działalności Zamku Królewskiego w Warszawie,
4/ przedkładanie kierownictwu Zamku Królewskiego w Warszawie opinii dotyczących projektów /propozycji/ związanych z działalnością Zamku.


§ 6

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1/ inspirowanie działalności naukowej, wychowawczej i kulturalnej,
2/ inicjowanie wystaw, konferencji, koncertów itp.,
3/ działalność informacyjno-propagandową,
4/ utrzymywanie kontaktów z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
5/ inne formy pomocy w wypełnianiu statutowej działalności Zamku Królewskiego w Warszawie
6/ (skreślony) 1Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ zwyczajnych (w ich skład wchodzą członkowie-założyciele, którzy tworzyli komitet założycielski Towarzystwa),
2/ wspierających,
3/ honorowych,
4/ stowarzyszonych.


§ 8

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia mająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji  dwóch członków Towarzystwa. Decyzje o przyjęciu w poczet członków podejmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa. Dowodem członkostwa jest legitymacja  członkowska.


§ 9

Członek zwyczajny ma prawo do:
1/ czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2/ zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
3/ noszenie odznaki organizacyjnej.


§ 10

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1/ przestrzegania statutu i uchwał Towarzystwa,
2/ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa poprzez działalność w sekcjach – klubach tematycznych,
3/ opłacania składki członkowskiej,
4/ dbania o dobre imię Towarzystwa.


§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która została przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały Zarządu Towarzystwa. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 12

1.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w drodze uchwały, na wniosek Zarządu osobom wybitnie zasłużonym dla Towarzystwa i Zamku Królewskiego.
2.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
3.Członek  honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki.


§ 12a

Członkiem stowarzyszonym może być osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która została przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały Zarządu Towarzystwa.
Członek stowarzyszony ma prawo do:
1.    zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa,
2.    noszenia oznaki TPZK
Członek stowarzyszony zobowiązany jest do:
1.    przestrzegania Statutu i uchwał Towarzystwa
2.    aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa,
3.    dbania o dobre imię Towarzystwa
Członek stowarzyszony zwolniony jest z płacenia składki.
Członkostwo stowarzyszone ustaje w drodze uchwały Zarządu, patrz § 14,pkt.1,2.


§ 13

1. Członkostwo zwyczajne ustaje, w drodze uchwały Zarządu, w razie:
1/ pisemnej rezygnacji członka,
2/ skreślenia z listy członków z powodów nie płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy,
3/ w przypadku działania na szkodę Zamku Królewskiego i Towarzystwa lub rażącego naruszania postanowień niniejszego Statutu,
4/ śmierci członka.
2.Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1. pkt. 3 członek ma prawo odwołać się do Komisji Rewizyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu.


§ 14

Członkostwo wspierające ustaje, w drodze uchwały Zarządu, w razie:
1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2/ w przypadku działania na szkodę Zamku Królewskiego i Towarzystwa lub rażącego naruszania postanowień niniejszego Statutu.Rozdział IV.
Naczelne władze Towarzystwa

§ 15

Naczelnymi władzami Towarzystwa są:
1/ Walne Zgromadzenie
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna


§ 16 2

Kadencja zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.


§ 17

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie zbiera się corocznie w terminie do dnia 30 czerwca i jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa.


§ 18

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa:
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku uzasadniającego konieczność jego zwołania.

§ 19
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1/podejmowanie uchwał dotyczących działalności Towarzystwa, jego władz i członków,
2/ udzielanie lub odmawianie Zarządowi absolutorium na podstawie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań i wniosków Komisji rewizyjnej,
3/ wybór władz Towarzystwa,
4/ uchwalanie wniosków zgłaszanych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd lub członków Towarzystwa
5/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
6/ nadawanie godności członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
7/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
8/ zmiana Statutu,
9/ rozwiązanie Towarzystwa.


§ 20 

Walne Zgromadzenie wybiera:
1/ członków Zarządu Towarzystwa
2/ członków Komisji rewizyjnej Towarzystwa


§ 21

1.Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu winno być rozesłane na piśmie na sześć tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia, a o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – na siedem dni przed terminem, z proponowanym porządkiem obrad.
2.Członek Towarzystwa ma prawo zgłosić uwagi i propozycje do porządku obrad w terminie siedmiu dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3.W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy członków Towarzystwa Zarząd Towarzystwa może umieścić w porządku obrad sprawy uznane przez siebie za konieczne do rozstrzygnięcia.


§ 22

Walne Zgromadzenie może się odbyć w przypadku obecności połowy członków w sprawach podejmowania uchwał. W przypadku zmian w Statucie wymagane quorum wynosi dwie trzecie członków TPZK. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych. W przypadku braku wymaganego quorum można ponownie zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie, tego samego dnia, 30 minut później. Wówczas uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.


§ 23

1.Głosowanie uchwał i wniosków jest jawne.
2.Głosowanie tajne odbywa się:
1/ w sprawie wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;
2/ w innych sprawach – jeżeli taką uchwałę podejmie Walne Zgromadzenie większością głosów.


§ 24

1.Zarząd Towarzystwa  składa się z 5 do 7 osób.
2.W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Zarządu, Zarząd może kooptować do swego składu osoby, będące członkami TPZK. Liczba członków kooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu pochodzącej z wyboru.
3.Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
   1/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
   2/ kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
   3/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń w trybie zwykłym i nadzwyczajnym,
   4/ uchwalanie regulaminu wewnętrznego,
   5/ zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
   6/ reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu,
   7/ zatrudnianie pracowników do prowadzenia prac stowarzyszenia,
   8/powoływanie sekcji-klubów i zatwierdzanie ich regulaminu,
   9/ przyjmowanie członków stowarzyszonych.
4.Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków3.
5.Prezes Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów, uchwałą zarządu podjętą jednomyślnie4.


§ 25

Zarząd konstytuuje się w ciągu 14 dni od daty wyboru.


§ 26

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
2.Komisja Rewizyjna jako stały organ kontrolujący działalność Towarzystwa czuwa nad przestrzeganiem statutu oraz prowadzi wszechstronną  kontrolę działalności władz Towarzystwa, przedstawiając swoje wnioski i spostrzeżenia Walnemu Zgromadzeniu.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia5.
4.Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej6.
5.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie do wysokości określonej w obowiązujących przepisach o maksymalnym wynagrodzeniu członków organów kontroli i nadzoru instytucji pożytku publicznego7.


§27

Komisja Rewizyjna rozstrzyga odwołania członków Towarzystwa od uchwały Zarządu wykluczającej członka z Towarzystwa w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego odwołania członka od uchwały Zarządu.Rozdział V.
Majątek Towarzystwa

§ 28

1.    Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa, z ofiarności publicznej oraz z działalności gospodarczej TPZK.
2.    Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisówa., może przyjmować darowizny, spadki i zapis oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3.    Dla ważności pism, dokumentów i pełnomocnictw do zawierania określonych umów, dotyczących praw i obowiązków majątkowych, wykraczających poza czynności zwykłego zarządu, wymagane sa podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Towarzystwa8.
4.    Towarzystwo przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych9.
5.    Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych10 

6.    Zabrania się:
a/  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań  majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b/ przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich  osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub   pracowników oraz ich  osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie11.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 29

Zmiana statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętej większością 2/3 głosów przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 23 ust. 2. Walne Zgromadzenie rozwiązując Towarzystwo decyduje jednocześnie o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.


 


 1 § 6 pkt 6 skreślony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004.
 2 § 16 zmieniony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004, wejdzie w życie wraz z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej działających w dacie podjęcia tej uchwały.
 3 § 24 ust. 4 dodany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004
 4 § 24 ust.5 dodany uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004
 5 § 26 ust.3 dodany uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004
 6 § 26 ust.4 dodany uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004
 7 § 26 ust.5 dodany uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004
 8 § 28 ust.3  zmieniony uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004 
 9 § 28 ust. 4 dodany uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004 
 10 § 28 ust. 5 dodany uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004 
 11 § 28 ust. 6 dodany uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2004