Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie z działalności w 2020 roku

Coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się dnia 8 sierpnia 2020 r. Podczas tego zebrania przedstawiono i poddano pod głosowanie sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2019. Większością głosów zatwierdzono oba te dokumenty i udzielono absolutorium członkom Zarządu.

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2020 r. Zarząd spotkał się 10 razy: 23 stycznia, 20 lutego, 02 lipca, 23 lipca, 09 września, 15 września, 28 września, 08 października, 16 grudnia, 30 grudnia.

Tematami poruszanymi na zebraniach były:

  • bieżące sprawy w trakcie każdego zebrania,
  • nawiązanie  kontaktu z Dyrekcją i pracownikami Domu Spotkań z Historią, instytucją kultury m.st. Warszawy, w sprawie organizacji przeglądu hejnałów,
  • spotkania z Dyrekcją Zamku dotyczące planu organizacji obchodów rocznicy zawiązania TPZ, omówienia udziału Towarzystwa w uroczystościach związanych z rocznicą odbudowy Zamku Królewskiego, zakupów eksponatów do zbiorów zamkowych,
  • uzgadnianie treści nowego folderu o TPZ,
  • przyjęcie treści sprawozdań za 2019 r.,
  • przegląd raportów rocznych Zamku w celu zebrania informacji o darach i innych zakupach dokonanych przez TPZ,
  • uroczystości przed  obeliskiem kustosza Kazimierza Brokla w dniu 17.09.2020 r.
  • sprawy dotyczące wniosku o wpis do KRS zmian w składzie Zarządu TPZ,
  • złożenie sprawozdania za 2019 r. do Narodowego Instytutu Wolności,  
  • wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w imieniu TPZ o wyrażanie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

W dniu 28.09.2020 r. Zarząd podjął uchwałę o wyborze Alicji Bagińskiej na Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie.
Wszystkie zmiany w składzie Zarządu TPZ zostały zarejestrowane w KRS.

Z uwagi na spowodowane pandemią ograniczenia możliwości spotkań oraz dostępu do  wystaw zamkowych,  członkowie TPZ w 2020 r. zwiedzili wspólnie tylko jedną wystawę „Świat polskich Wazów. Przestrzeń-ludzie-sztuka” w dniu 9.01.2020 r. Oprowadzający jeden Kuratorów przekazał wiele ciekawych informacji historycznych oraz związanych z organizacją wystawy.
Na początku roku przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją Zamku w celu przedstawienia planu organizacji obchodów rocznicy zawiązania Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego.
Odbyło się także spotkanie w Domu Spotkań z Historią dotyczące projektu organizacji przeglądu hejnałów w Warszawie. W myśl uzgodnień organizacja wydarzenia miała zostać powierzona  hejnalistom panu Grzegorzowi Malinowskiemu i pani Ewelinie Dymowskiej na podstawie umowy zawartej z Domem Spotkań z Historią.
Oba przedsięwzięcia nie doszły do skutku ze względu na obostrzenia w organizacji wszelkich wydarzeń z powodu pandemii.

W trakcie roku Zarząd prowadził rozmowy z Dyrekcją Zamku co do udziału TPZ  w uroczystościach związanych z rocznicą odbudowy Zamku Królewskiego. Obchody rocznicy odbudowy Zamku z uwagi na epidemię zostały zaplanowane na kolejne 4 lata. Omawiane były także sprawy zakupu dla Zamku ze środków TPZ niektórych przedmiotów z porcelany wskazanych przez Dyrekcję Zamku, które zostaną umieszczone na ekspozycji.

Jak co roku w dniu 17 września członkowie TPZ spotkali się przy symbolicznym nagrobku przedwojennego kustosza Zamku - Kazimierza Brokla. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Zamku Królewskiego Pan Wojciech Falkowski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, złożono wiązanki kwiatów i został odegrany hejnał.

W związku z wnioskiem członka Komisji Rewizyjnej pana Wiesława Neweckiego, na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zaprezentował informację o zakupach dzieł sztuki i wydatkach poniesionych przez TPZK na rzecz Zamku w ciągu 25-lecia istnienia  Towarzystwa.

W wykonaniu wniosku Walnego Zgromadzenia Zarząd, w uzgodnieniu z Dyrekcją Zamku, zakupił ze środków TPZ do zbiorów zamkowych wyroby dwóch czołowych europejskich manufaktur porcelany- sewrskiej i miśnieńskiej. Wydatkowana na zakup kwota wyniosła 30 700  tys. zł.  
Opis wraz ze  zdjęciami  zakupionych eksponatów został umieszczony na stronie TPZ.
W Sevres powstały trzy zabytki: dwie filiżanki ze spodkami z motywem ptaków (datowane na 1761 r. oraz lata 1793-1797), które doskonale uzupełnią kolekcję zamkowych naczyń z porcelany sewrskiej, oraz talerz dekorowany kwiatami z ok. 1800 r. W Miśni powstała  zdobiona kobaltowym wzorem suchych kwiatów paterka z 2 ćw. XVIII w., oraz para wazek pot-pourri z ok. 1760.

Zarząd TPZ informuje, że uczestnicząc w zapoczątkowanych obchodach rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego, złożył formalny wniosek o zgodę na organizację zbiórki publicznej do ustawionej na dziedzińcu zamkowym historycznej skarbony z czasów  odbudowy Zamku w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Zbiórka pod hasłem  „Dokończmy razem salę tronową” ma na celu zabranie funduszy na ukończenie prac nad całkowitą rekonstrukcją dekoracji  hafciarskiej sali tronowej  Zamku Królewskiego  z czasów panowania króla Stanisława Augusta.
Od strony organizacyjnej obsługę zbiórki zapewnia Dyrekcja Zamku.

Na koniec 2020 r. TPZ liczyło  117  członków.